W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 24(3)/2017. Najnowsze wydanie składa się z piętnastu artykułów:
- Andrzej Szczepański - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy
- Małgorzata Lesińska-Sawicka, Agnieszka Grochulska, Katalin Papp, Joanna Żółtańska - Nursing students' perception of multiculturalism in nursing. Comparative study of nursing students from Poland, Turkey and Hangary (Postrzeganie wielokulturowości w pielęgniarstwie przez studentów. Studium porównawcze studentów pielęgniarstwa z Polski, Turcji i Węgier)
- Małgorzata Bujnowska, Monika Zakrzewska-Blusiewicz - Opinie ratowników medycznych o możliwości wykorzystania badania ultrasonograficznego w zespołach ratownictwa medycznego
- Wiesława Kowalska - Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów
- Małgorzata Bujnowska, Elżbieta Borkowska - Ocena wiedzy mieszkańców Dolnego Śląska z zakresu użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego
-Bartłomiej Jaworski - Warunki kontraktowe FIDIC jako wzorce umowne nienormatywnego pochodzenia
- Ewelina Sendek-Matysiak - Wpływ reklamowych tablic świetlnych na koncentrację oraz warunki widzenia znaków i sygnałów drogowych kierowcy
- Hewilia Hetmańczyk - The role of future teachers of elementary education in recognizing and counteracting violence against children in the family (Rola przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej w diagnozowaniu i przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci¹ w rodzinie)
- Iga Jaworska - Przedstawiciel dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
- Łukasz Czeladka - Zasady działania fundacji na rzecz bezpieczeństwa
- Małgorzata B. Siemież - „Zaczarowane ziarenko" w życiu i w książce. Możliwość wykorzystania biblioterapii w praktyce pedagogicznej do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi
- Marek R. Kalaman - Działalność emancypacyjna na rzecz kobiet w Służbie Więziennej (geneza, specyfika i praktyka)
- Robert Gwardyński - Interdyscyplinarne aspekty bezpieczeństwa - zarys teorii problemu
- Artur Rochnowski - Stability Policing jako element działań NATO
- Edyta Kilian - Perfokarta - subkultura skupiająca twórców poezji cybernetycznej

To wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka