W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się drugie wydanie podręcznika pt. Podstawy anatomii człowieka dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym autorstwa dra n. med. Marka Syryckiego.


W nauczaniu anatomii konieczny jest kompromis między ilością przekazywanych informacji a wynikającą z programu studiów możliwością ich zapamiętania i wykorzystania w przyszłości. Anatomia bowiem ciągle pozostaje podstawową nauką medyczną, której znajomość jest niezbędna dla poznania funkcji organizmu w zdrowiu oraz objawów patologicznych w chorobie. Zasady te są aktualne dla każdego poziomu wykształcenia medycznego.


Podręczniki anatomii dla słuchaczy licencjatów medycznych nie mogą być tylko streszczeniem obszernych podręczników podstawowych, ale powinny koncentrować się na tych aspektach budowy, które są niezbędne dla dalszego kształcenia medycznego studenta. Z drugiej strony ograniczone, ze względu na program i kwestie organizacyjnie, możliwości empirycznego studiowania anatomii podczas sekcji wymagają przedstawienia studentom całościowego i spójnego opisu anatomicznego w ujęciu systemowym. Powyższe uwarunkowania były zachętą do opracowania niniejszego podręcznika przeznaczonego dla studentów licencjatów medycznych różnych kierunków.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka