W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazało się drugie wydanie książki pt. Elementy matematyki wyższej autorstwa mgr Janiny Płaskonki-Fietkowskiej i dra Karola Selwata.


Książka Elementy matematyki wyższej jest adresowana do tych studentów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową na poziomie podstawowym z matematyki. Jej adresatami są również ci uczniowie szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.


W opisywanej książce teorię ograniczono do niezbędnego minimum, w szczególności pominięto dowody twierdzeń i wzorów. Przedstawione przykłady ilustrują kluczowe pojęcia oraz zastosowania ważniejszych twierdzeń. Pierwszy rozdział książki omawia elementy logiki matematycznej. Drugi rozdział poświęcono elementom teorii mnogości. Trzeci rozdział przedstawia takie zagadnienia jak: silnia, symbol Newtona, dwumian Newtona, indukcja matematyczna. W czwartym rozdziale omówiono elementy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Następne rozdziały poświęcono na przedstawienie podstaw teorii funkcji oraz na omówienie poszczególnych klas funkcji elementarnych: funkcji trygonometrycznych, wielomianowych, wymiernych, wykładniczych i logarytmicznych. Zaprezentowano również metodykę rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną. W następnej części podano krótki wstęp do teorii ciągów i ich granic. W kolejnym rozdziale zawarto elementy analizy matematycznej funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej. Przedostatni rozdział poświęcono elementom kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Ostatni rozdział mówi o wstępie do teorii liczb zespolonych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka