W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 35(2)/2020. Najnowsze wydanie składać się będzie z 10 artykułów:

  • Natalia Pobirchenko - Pedagogika dziecka w twórczości Janusza Korczaka i Wasyla Suchomlińskiego (próba analizy porównawczej)
  • Andrzej Szczepański - Education of the German minority in Legnica in the period between 1951 and 1963 as an element of ethnic policy in "People's Republic of Poland" (Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Legnicy w latach 1951 - 1963 jako element polityki etnicznej „Polski Ludowej")
  • Oksana Kravchenko, Nataliya Koliada - Quality of social workers' training: the essence of the issue (Jakość szkolenia pracowników socjalnych: istota problemu)
  • Alfred Skorupka - Filozoficzne i społeczne aspekty Przemysłu 4.0.
  • Larysa Koldar - интродукция видов рода cercis l. В национальном дендропарке «софиевка» нан украины и перспективы их использования (Wprowadzenie gatunków z rodzaju Cеrcis L. w Krajowym Dendroparku „Sofijewka" NAS Ukrainy i perspektywne wykorzystanie)
  • Lubov Soloduchina - международные тенденции в сфере защиты прав детей: опыт через призму опыта украины (Międzynarodowe tendencje w dziedzinie ochrony dzieci: doświadczenie w ramach doświadczenia Ukrainy)
  • Aleksander Babiński - W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa publicznego
  • Alfred Skorupka - Czy George Soros jest filozofem?
  • Robert Socha, Grzegorz Matuszek - Wartość zapisu z monitoringu wizyjnego, jako materiału dowodowego, w procesie karnym
  • Patryk Gołubców - Geneza i rozwój chrześcijańskiej demokracji we Włoszech. Zarys problematyki

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka