W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazała się książka pt. „75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne". Jest to praca zbiorowa pod redakcją dr Beaty Skwarek z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Pomysłodawcą wydania publikacji jest wieloletni tepedowski działacz, wolontariusz, prezes Miejskiego i Okręgowego Oddziału TPD w Legnicy - Kazimierz Pleśniak, który zaproponował regionalnym oddziałom (legnickiemu, jeleniogórskiemu, wałbrzyskiemu i wrocławskiemu) zaangażowanie w odtworzeniu przeszłości i ukazanie aktualnej rzeczywistości w ich społecznej przestrzeni. W odpowiedzi działacze z poszczególnych oddziałów i kół zainteresowani pomysłem przesyłali biogramy, materiały wspomnieniowe oraz interpretacje własnych indywidualnych i społecznych doświadczeń dokumentujących działalność oddziałów dolnośląskiego okręgu, ich prezesów, członków i wolontariuszy - rodziców. W przypadku kilku narracji charakter wspomnieniowy występuje łącznie z elementami biograficznymi, które trudno rozdzielić. Wskazać jednak należy, iż pomimo ogromu wykonanej przez Autorów pracy publikacja zawiera luki, brakuje też informacji o wielu sprawach i ludziach. Niedobór ten wynika m.in. z trudności w dostępie do materiałów źródłowych dokumentujących działalność poszczególnych oddziałów lub z ich bezpowrotnej utraty. Ponadto wiele osób woli działać niż pisać, dlatego odnajdujemy w tekście jedynie krótkie relacje z ich działalności. W odniesieniu do brakujących informacji należy mieć nadzieję, iż kolejne opracowania zostaną uzupełnione i znajdzie się w nich miejsce dla tych, których w tej książce zabrakło.

Niniejsze studium historyczno-biograficzne ma charakter popularyzatorski i porządkujący, dlatego też w tym przypadku postawienie problemu badawczego okazało się mniej ważne niż sformułowanie celu określonego jako „zachowanie w pamięci społecznej działalności ludzi, którzy przybyli na Ziemie Odzyskane i niezależnie od panujących realiów podjęli trud pracy społecznej, oraz Tych, którzy kontynuowali to dzieło w zmieniających się warunkach ustrojowych i nadal realizują wyznaczane cele, gdzie najwyższą wartością jest dobro dziecka".

Oddane w ręce Czytelnika opracowanie zostało podzielone na trzy części. Poprzedzają je artykuły ukazujące rys historyczny działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku, strukturę i charakterystykę czterech Oddziałów Regionu Dolnośląskiego.

W pierwszej części publikacji zawarte zostały wypowiedzi członków TPD, którzy aktywnie włączyli się w jej merytoryczną zawartość. Są to prezesi zarządów oddziałów okręgowych, przewodniczący i członkowie kół, rodzice dzieci - podopiecznych TPD - opowiadający swoje historie w nawiązaniu do działalności społecznej i zawodowej, z refleksją wspominający koleżanki, kolegów, współpracowników, bez pomocy i zaangażowania którychnie udałoby się przeprowadzić wielu ciekawych przedsięwzięć. Ich osobiste refleksje odnoszą się do zjawisk i przemian ostatnich dekad ( przełomu XX i XXI wieku) i stanowią w pewnym sensie podsumowanie dotychczasowych działań. Kolejność prezentowanych tekstów wynika z przynależności do poszczególnych okręgów (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław).

Druga część obejmuje wspomnienia o działaczach i pionierach TPD, których nie ma już wśród nas, a których inicjatywy zyskały uznanie i - pomimo trudnych dla naszego kraju czasów - wprowadzane były w życie. Ich działalność wynikająca z przynależności do TPD w czasach PRL - podobnie jak innych organizacji społecznych - służyła i miała służyć umacnianiu moralności socjalistycznej i ustroju zorganizowanych na wzór radziecki.

W trzeciej części przedstawione zostały biografie współczesnych społeczników - prezesów, działaczy i przyjaciół TPD, odczuwających i dostrzegających potrzebę podejmowania kolejnych inicjatyw. Są wśród nich osoby o różnym stażu zawodowym oraz emeryci, których łączy wyznawany system wartości, wybór, cel i sens życia podyktowany odpowiedzialnością za rozwój dzieci i ich rodzin.

Opracowanie zamykają: wypowiedź Wiesława Kołaka - prezesa Zarządu Głównego TPD w Warszawie i wnioski podsumowujące merytoryczny aspekt zaprezentowanych materiałów, zestawienie bibliograficzne uwzględniające cykl wykorzystanych i wydanych w przestrzeni ostatnich lat publikacji ukazujących działalność TPD.

Prezentowany materiał uzupełniają teksty napisane w oparciu o cytowaną literaturę bez stosowania odsyłaczy, materiały źródłowe, sprawozdania, artykuły i relacje publikowane w wydawanych na przestrzeni lat czasopismach: „Przyjaciel Dziecka" i „Nade wszystko Dziecko". Całość wieńczy aneks, w którym zawarto: aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD, wykaz Honorowych Członków TPD. W materiale ilustracyjnym odnaleźć można zdjęcie Sztandaru Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD i formy uhonorowania oraz zdjęcia dokumentujące wybrane wydarzenia i podejmowane przez tepedowskich społeczników inicjatywy. Fotografie przekazane zostały zarówno przez Autorów prezentowanych tekstów, jak i oddziały okręgowe. Stanowią one jedynie niewielką część udokumentowanego dorobku Towarzystwa i wchodzą w zakres zbiorów gromadzonych na potrzeby utworzenia Sali Tradycji (Pamięci), której siedzibą będzie legnicki oddział.

75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne
I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka