W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazało się trzecie, rozszerzone wydanie książki pt. „Wybrane zagadnienia matematyki" autorstwa dra Karola Selwata, nauczyciela akademickiego Zakładu Inżynierii Energetycznej na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.


Książka adresowana jest głównie do studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, powstała ona bowiem z uwzględnieniem doświadczeń nabytych przez autora w ciągu ostatnich 21 lat podczas wykładów i ćwiczeń ze studentami specjalności i kierunków wchodzących obecnie w skład tego wydziału. Ponieważ prezentowane wybrane zagadnienia matematyki pojawiają się w programach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia, finanse, rachunkowość i podatki, logistyka i transport, energetyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria testowa, informatyka oraz ochrona środowiska, to możliwe jest również wykorzystanie niniejszego opracowania przez studentów tych lub pokrewnych kierunków na innych uczelniach wyższych. Ponadto książka może służyć absolwentom studiów pierwszego stopnia wyżej wymienionych kierunków jako usystematyzowane podsumowanie zdobytej wiedzy.


Pierwsza część książki omawia elementy wstępu do matematyki, tj. elementy logiki matematycznej, rachunku zdań i teorii mnogości. W drugiej części przedstawiono podstawy analizy matematycznej funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej: ciągi i szeregi liczbowe, granice i ciągłość funkcji, rachunek różniczkowy i rachunek całkowy. Trzecia część zajmuje się wybranymi zagadnieniami algebry liniowej, tj. macierzami, wyznacznikami oraz układami równań liniowych. Czwarta część to podstawy geometrii analitycznej w przestrzeni trójwymiarowej: wektory i działania na nich, równania płaszczyzny i prostej, kąty i odległości w przestrzeni. Ostatnia część prezentuje elementy algebry abstrakcyjnej, tj. liczby zespolone oraz zespolone wielomiany i funkcje wymierne.


Powyższe zagadnienia prezentowane są w sposób niemalże elementarny, dostosowany do poziomu wiedzy matematycznej przeciętnego absolwenta szkoły średniej, który wybrał jeden ze wspomnianych kierunków studiów. Teorię ograniczono do niezbędnego minimum, w szczególności pomijając dowody twierdzeń, faktów i wzorów, jeśli nie wynikały one bezpośrednio z toku prezentacji. Przedstawione przykłady ilustrują kluczowe pojęcia oraz zastosowania ważniejszych twierdzeń. Ponadto zaprezentowane są podstawowe zastosowania podanych metod matematycznych w zarządzaniu, ekonomii i technice.


W trzecim wydaniu dodano podrozdziały o szeregach potęgowych i rozwinięciach funkcji w takie szeregi. Ponadto rozszerzono podrozdział o całkach niewłaściwych.


dr Karol Selwat - jest związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy od 1999 roku. Obecnie pracuje jako wykładowca na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

Doktor Karol Selwat jest absolwentem studiów magisterskich w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000-2008 pracował na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dydaktyki matematyki i teorii niezmienników Vassilieva.

 

 

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka