Przebieg Procesu Wydawniczego

1. Zgłoszenie publikacji do Planu Wydawniczego

1.1.
Sekretarz Rady Wydawniczej zawiadamia Dziekanów i Wydziałowych Redaktorów Tematycznych o naborze zgłoszeń do Rocznego Planu Wydawniczego.
1.2. Publikację do Rocznego Planu Wydawniczego może zgłosić Wydziałowy Redaktor Tematyczny, Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni, nauczyciel akademicki.
1.3. Autor/rzy lub redaktor/rzy dostarczają do Sekretarza Rady Wydawniczej w terminie do 20 listopada:
- zgłoszenie publikacji do rocznego Planu Wydawniczego (Załącznik nr 1),
- Ankietę autorską (Załącznik nr 2).
1.4. Załączniki nr 1 i nr 2 powinny być kompletnie wypełnione, zaopiniowane i podpisane przez Wydziałowego Redaktora Tematycznego lub Redaktora Naczelnego Wydawnictwa, Dziekana Wydziału i autora/redaktora publikacji.

2. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Sekretarz Rady Wydawniczej sporządza projekt (lub korektę) Planu Wydawniczego (Załącznik nr 3), który jest opiniowany i zatwierdzany na posiedzeniu Rady Wydawniczej.

2.1
. Umieszczenie publikacji w Planie Wydawniczym nie oznacza decyzji o przyjęciu jej do opublikowania, a jedynie o zarezerwowaniu środków finansowych w razie rozpoczęcia procesu wydawniczego.
2.2. Publikacje zgłoszone do Wydawnictwa, ale nie umieszczone w Planie Wydawniczym na dany rok, mogą zostać wydane na wniosek Rady Wydawniczej lub Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a zwłaszcza monografie, publikacje konferencyjne lub pokonferencyjne oraz dodruki podręczników i skryptów.

3. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu publikacji do Planu Wydawniczego autor/redaktor jest informowany pisemnie w terminie dwóch tygodni od posiedzenia Rady Wydawniczej.

3.1.
wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 3.1.
3.2. do zawiadomienia Sekretarz Rady Wydawniczej dołącza:
- Instrukcję przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (Załącznik nr 4.2),
- druk Oświadczenia autora/ów dotyczące własności intelektualnej całego dzieła lub poszczególnych jego części wraz z materiałem ilustracyjnym (Załącznik nr 4.4).

4. Autor/rzy lub redaktor/rzy naukowy/wi dostarcza/ją w formie wydruku (2 egzemplarze) oraz na nośniku elektronicznym (np. CD) publikację przygotowaną zgodnie z „Instrukcją przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów” (Załącznik nr 4.2) właściwemu Wydziałowemu Redaktorowi Tematycznemu, który jest pierwszym weryfikatorem publikacji pod względem merytorycznym i decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego danego utworu.

4.1.
W przypadku publikacji, których tematyka wykracza poza dziedzinę bądź dyscyplinę naukową Wydziałowych Redaktorów Tematycznych autor/rzy lub redaktor/rzy naukowy/wi dostarcza/ją w formie wydruku Redaktorowi Naczelnemu Wydawnictwa, który decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego danego utworu.

5. Wydziałowy Redaktor Tematyczny lub Redaktor Naczelny Wydawnictwa dostarcza do siedziby Wydawnictwa Wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego (Załącznik nr 4.1).

5.1. Na Wniosku o otwarcie zlecenia wydawniczego zostają wskazani recenzenci wraz z pełnymi adresami oraz danymi kontaktowymi.

6. Sekretarz Wydawnictwa wysyła wydruk publikacji do recenzenta/ów wraz z drukiem umowy na pisemne opracowanie recenzji (Załącznik nr 5.1), rachunkiem (Załącznik nr 5.2) oraz Arkuszem recenzji publikacji Wydawnictwa (Załącznik nr 5.3).

7. Otrzymanie recenzji.

7.1.
Po otrzymaniu pisemnej recenzji wraz z wydrukiem publikacji i naniesionymi na nim uwagami recenzenta, Redaktor Naczelny Wydawnictwa zapoznaje się z recenzją i pozostawia jej oryginał w Wydawnictwie.
7.2. Kopia recenzji wraz z wydrukiem publikacji zostaje przekazana właściwemu Wydziałowemu Redaktorowi Tematycznemu, który po zapoznaniu się z nią przekazuje ją autorowi.

8. Pozytywna/e recenzja/e są podstawą do podjęcia decyzji przez Przewodniczącego Rady Wydawniczej o kontynuacji procesu wydawniczego.

9. Autor otrzymuje kopię recenzji, wydruk/i publikacji oraz pismo o dokonanie poprawek publikacji zgodnie z zaleceniami recenzenta/ów.

10. Autor jest zobowiązany dostarczyć do Działu Promocji i Wydawnictw poprawioną publikację:

- publikacja musi być poprawiona zgodnie z zaleceniami recenzenta,
- autor przekazuje poprawioną publikację w formie wydruku i na nośniku elektronicznym,
- autor składa pisemną odpowiedź na recenzję.

11. Przewodniczący Rady Wydawniczej po zapoznaniu się z opinią Rady i Wydziałowego Redaktora Tematycznego dot. publikacji i wysokości nakładu podejmuje decyzję o wydaniu i wysokości nakładu.

12. Sekretarz Wydawnictwa przekazuje autorowi/m do podpisania umowę wydawniczą:
12.1.
przygotowanie umowy dla autora z Wydawcą lub z Współwydawcą i Wydawcą (wzór umów stanowią Załączniki nr 4.3.1; nr 4.3.2; nr 4.3.3; nr 4.3.4).

13. Sekretarz Wydawnictwa przekazuje Kierownikowi Działu Promocji i Wydawnictw wniosek Przewodniczącego Rady Wydawniczej o wszczęcie prac technicznych związanych z przygotowaniem maszynopisu do druku (Załącznik nr 3.2).

14. W Dziale Promocji i Wydawnictw zakładana jest Karta publikacji, w której Kierownik Działu zapisuje kolejne etapy prac redakcyjnych wraz z datami oraz nazwiskami osób odpowiedzialnych (Załącznik nr 4.5).

15. Autor dokonuje obowiązkowej korekty autorskiej po opracowaniu redakcyjnym i komputerowym złamaniu tekstu zgodnie z Instrukcją przeprowadzenia korekty autorskiej (Załącznik nr 4.6).

16. Redaktor Naczelny Wydawnictwa na Karcie publikacji dokonuje ostatecznej akceptacji publikacji przed skierowaniem jej do druku.

17. Gotowa do druku publikacja wraz ze zleceniem przekazywana jest do drukarni.

18. Dział Promocji i Wydawnictw monitoruje proces druku.

19. Nakład wydrukowanej publikacji składany jest w magazynie Działu Promocji i Wydawnictw.

20. Rozliczenie końcowe wynikające z rzeczywistych kosztów wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej książki kończy proces wydawniczy.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka