Nowości wydawnicze - Polskie dzieci w systemie adopcyjnym rodzin zagranicznych

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się książka pt. Polskie dzieci w systemie adopcyjnym rodzin zagranicznych autorstwa dr Beaty Skwarek.

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy obejmuje teoretyczne zagadnienia ukazujące rodzinę jako system, w której określona struktura, postawy i style wychowania wpływa na funkcjonowanie dzieci. W oparciu o literaturę przedmiotu ukazano adopcję w wymiarze formalno-prawnym z uwzględnieniem międzynarodowych standardów. Przedmiotem rozważań w tej części są też instytucje pośredniczące w procedurze przysposobienia, czyli ośrodki adopcyjne, które spełniają znaczącą rolę w zapobieganiu zjawisku sieroctwa dziecięcego. Rozdział zamykają informacje statystyczne obrazujące tendencje w zakresie orzekanych adopcji oraz wyniki wybranych badań prowadzonych w rodzinach adopcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań zawierających diagnozy w zakresie rozwoju i funkcjonowaniadzieci przyjmowanych przez rodziny na drodze międzynarodowego przysposobienia.

W rozdziale drugim, przedstawiona została metodologia badań własnych, z uwzględnieniem założonych celów i problemów pracy, metod, technik oraz narzędzi badawczych, a także organizacji i przebiegu prowadzonych badań. Kolejne rozdziały zawierają analizę materiału badawczego. W trzecim i czwartym, dla rozwiązania przyjętych problemów badawczych, zastosowano analizę treści dokumentów sądowych obejmujących akta 55 adopcji zagranicznych przeprowadzonych w latach 1994-2013 wobec 78 dzieci.


Pierwszy z trzech rozdziałów empirycznych odnosi się do kandydatów na rodziców adopcyjnych i zawiera charakterystykę ich sytuacji materialno-bytowej i zdolności do adopcji międzynarodowej, ocenę funkcjonalną rodzin pochodzenia i małżeństw dokonujących przysposobienia, plany adopcyjne kandydatów i doświadczenia rodzicielskie. W dalszej kolejności przedstawione zostały dzieci, które umieszczono w adopcji zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich dysfunkcji zdrowotnych i pochodzenia oraz przebiegu procesu przed adopcyjnego, począwszy od uregulowania ich sytuacji prawnej aż do okresu osobistej styczności z nowymi rodzicami i zakończenia procedury adopcyjnej w kraju pochodzenia wnioskodawców.


Ostatnia część zawiera materiał zgromadzony na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszowych. Ukazano w niej aktualną sytuację wybranych zagranicznych rodzin, doświadczenia w opiece nad przyjętymi dziećmi oraz opinie rodziców o ich obecnym stanie funkcjonowania. Rozdział kończy przedstawienie dominującego systemu i stylu wychowania w tych rodzinach.


Całość zamyka podsumowanie zawierające wnioski z przeprowadzonych analiz wraz z praktycznymi implikacjami. W aneksie zamieszczono przepisy dotyczące przysposobienia obowiązujące w okresie dokonanych adopcji oraz informacje o tych zagranicznych organizacjach adopcyjnych, z których korzystało najwięcej osób wnioskujących o przysposobienie polskich dzieci. Zestaw ten dopełniają teksty umów międzynarodowych regulujących przysposobienie: Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 roku, Konwencja o Ochronie Dzieci i Współpracy w Dziedzinie Przysposobienia Międzynarodowego z 1993 roku, Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci z 1967 roku.


Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem przysposobienia - praktyków zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi i kandydatami na rodziców adopcyjnych, studentów, a także rodzin, które zamierzają lub przyjęły już do siebie osierocone dziecko.

Polskie dzieci w systemie adopcyjnym rodzin zagranicznych


I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka