W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazała się monografia pt. Interdyscyplinarny wymiar zdrowia pod redakcją dr n. med. Joanny Zółtańskiej oraz dr n. med. Małgorzaty Bujnowskiej.

W pracy starano się ukazać różne aspekty doty¬czące zdrowia i choroby. Zebrane artykuły dotyczą wielu dyscyplin naukowych, aby uświa¬domić czytelnikowi wielowątkowość i wieloaspektowość problemów związanych ze zdro¬wiem człowieka i jakością jego życia.

Rozważając ten temat, musimy zauważyć, że zdrowie nie zawsze możemy obiektyw¬nie ocenić, często musimy dostrzegać skomplikowane konstrukcje o wymiarze społecznym, ekonomicznym i duchowym, które mają bezpośrednie przełożenie na jego stan.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie jako całkowity dobrostan fizycz¬ny, psychiczny i społeczny, a nie wyłącznie brak choroby czy ułomności.

Z powyższej definicji wynika, że zdrowie jest to zdolność do normalnego funkcjonowa¬nia organizmu, umiejętność adaptacji w zmieniającym się środowisku, pewien potencjał fi¬zyczny lub psychiczny dający możliwość rozwijania aktywności, wyraz równowagi i harmo¬nii możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych, dzięki której jednostka lub cała gru¬pa może realizować swoje życiowe aspiracje oraz zmieniać środowisko.

Istnieje wiele różnych prób klasyfikacji czynników wpływających na zdrowie. Do lat sie-demdziesiątych XX wieku uważano, że zdrowie w największym stopniu zależy od służby zdrowia. Następnie M. Lalonde wyróżnił 4 podstawowe grupy czynników i określił ich pro¬centowy wpływ na zdrowie: styl życia (ok. 50%) - jako czynnik najważniejszy, w mniejszym stopniu środowisko fizyczne i społeczne (ok. 20%), czynniki genetyczne (ok. 20%) oraz or¬ganizacje opieki medycznej (ok. 10%). Obecnie zwraca się uwagę, że w największym stop¬niu na zdrowie ludzi wpływają czynniki społeczno-ekonomiczne, a wśród nich m.in.: docho¬dy, status społeczny, poziom wykształcenia, wsparcie społeczne. Od tych czynników zależy też styl życia ludzi, który może sprzyjać zdrowiu lub nie. Ubóstwo, niski poziom wykształ¬cenia są przyczynami nierówności społecznych. Ludzie o niskim statusie społeczno-ekono¬micznym mają gorsze zdrowie, podejmują częściej zachowania ryzykowne oraz mają utrud¬niony dostęp do instytucji ochrony zdrowia.

Z drugiej zaś strony potrzeba bycia zdrowym, sprawnym, posiadania atrakcyjnego wy¬glądu, prowadzenia zdrowego stylu życia i prawidłowego sposobu odżywiania coraz silnej utrwala się w świadomości społecznej. Stale też zwiększa się zapotrzebowanie na różnorod¬ne formy terapii, diety i aktywności fizycznej prowadzące do poprawy zdrowia i lepszej jakości życia.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka