W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 20(3)/2016.


Numer składa się z dziesięciu artykułów i otwiera go praca Marleny Blicharz pt. Wykorzystanie transportu cywilnego do celów obronnych. Autorka omówiła w nim poszczególne gałęzie transportu, analizując stan ich infrastruktury. Przedstawione zostały zmiany jakie dokonywały się w transporcie lotniczym, kolejowym i drogowym, według kryterium liczby przewozów osobowych i towarowych. Przeprowadzona została analiza możliwości zastosowania transportu cywilnego do celów obronnych, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej i zagrożenia zewnętrznego. Dokonano porównania możliwości dostosowania poszczególnych rodzajów transportu do potrzeb sił zbrojnych, uwzględniając mocne i słabe strony każdego kanału.


Bezpieczeństwo i zagrożenia - wzajemne relacje to praca autorstwa Patrycji Głogowskiej, Patrycji Zdrojewskiej i Huberta Wagnera. Zarówno termin bezpieczeństwo jak i zagrożenie jest pojęciem coraz częściej używanym w codziennym życiu. Jednakże oba zagadnienia na przestrzeni lat ewoluowały i poszerzały swoje znaczenia. Wraz z rozwojem cywilizacji oraz zmian klimatycznych, zagrożenie dotyka coraz nowych obszarów działalności człowieka, co wywołuje brak poczucia bezpieczeństwa dla jednostki jak również wpływa na stabilność państwa Ewa Gondek, Ewa Jakubczyk, Anna Kamińska-Dwórznicka, Katarzyna Samborska, Dorota Nowak w artykule pt. Wybrane właściwości fizyczne ekstrudowanego pieczywa bezglutenowego wzbogaconego dodatkiem mąki z żołędzi prezentują wuniki badań wpływu dodatku mąki z żołędzi na wybrane właściwości fizyczne bezglutenowego pieczywa ryżowego otrzymanego metodą ekstuzji. Badano gęstość oraz porowatość pieczywa, określono właściwości mechaniczne i akustyczne podczas testu penetracji.


Paweł Kobes w artykule pt. Ułomności systemu programowanego oddziaływania wobec nieletnich odbywających karę pozbawienia wolności. Niniejszy artykuł opiera się na badaniach prowadzonych w latach 2011-2013 na grupie 34 osadzonych skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 10§2 k.k. Badania opierały się na kwerendzie akt penitencjarnych, rozmowami z osadzonymi, a także z personelem więziennym. Artykuł ten stanowi syntezę rozważań dotyczących systemu programowanego oddziaływania.


W artykule pt. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości autorstwa Karoliny Muzyczki wskazano na problemy występujące w praktyce przy rozstrzyganiu tego typu spraw.


Nataliia Pobirchenko w pracy pt. Wasyl Suchomlinski: Kształtowanie osobowości dziecka za pomocą literatury pięknej przedstawia biografię tego pedagoga, opisuje podstawowe zasady jego metody, niektóre sposoby zachęcania dzieci do czytania oraz porady Suchomlińskiego dla nauczycieli języka i literatury.


Kenozoiczne skały piroklastyczne okolic Jawora przedstawia Magdalena Szumowska. Autorka opisuje w nim relikty aktywności wulkanicznej, które wpisują się, jako elementy przyrody nieożywionej tworząc znaną dolnośląską „Krainę Wygasłych Wulkanów".


Аspekt epistemologiczny modelowania komunikatywnego konstruktów osobowościowych tworzonego w formacie syntezy metodologicznej to praca Natalji Tokareva. Artykuł poświęcony jest rzeczywistym problemom przemyślenia metodologicznej zmiennej wartości, możliwości modelowania jednostki w zmieniającym się środowisku społecznym. Udowodniono prognozujące potwierdzenie jako podstawa post klasycznego badania rozwoju osobistego systemu-integracyjnego paradygmatu interpretacji zjawisk psychicznych, co pozwala zrozumieć specyfikę modelowania nieliniowego profilu osobowości współczesnego człowieka w wieloczynnikowym i wielo-kierunkowym wpływie społeczno-kulturowym.
Ewa Walczak i Wojciech Barszczewski piszą o Rutynowej identyfikacji zafałszowań gatunkowych w produktach mlecznych pochodzenia konwencjonalnego, regionalnego i ekologicznego w oparciu o Multiplex-PCR. W oparciu o metodę Multiplex - PCR przeanalizowano 24 produkty mleczne pod kątem zgodności składu gatunkowego mleka z deklarowanym przez producenta, uwzględniające produkty ekologiczne i regionalne (PDO). Zastosowane metody ekstrakcji mtDNA i warunki amplifikacji umożliwiły szybką identyfikację gatunkową mleka w 22 z 24 badanych serach. Wykazano między innymi zafałszowanie produktów zakupionych jako „oscypki" - wszystkie sery przebadane w tej grupie był wykonane w 100 % z mleka krowiego.


Praca pt. Kryminalistyczne oględziny miejsca zdarzenia na przykładzie wypadku drogowego autorstwa Aleksandry Włodarskiej dotyczy sposobu przeprowadzenia kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia na przykładzie wypadku drogowego, omówienia wersji kryminalistycznych i eksperymentu procesowego, jako elementu pomocniczego przy przeprowadzaniu oględzin miejsca zdarzenia.


Dodatkowo w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 20(3)/2016 znajdują się zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka